نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 165,526/8
شاخص صنعت 150,155/9
شاخص50شرکت فعالتر 7,187/7
شاخص آزاد شناور 177,660/7
شاخص 30 شرکت بزرگ 8,148/1
شاخص قیمت 50 شرکت 365,911/4
شاخص بازار اول 122,079/2
شاخص بازار دوم 329,095/2
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار