نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 77,604/9
شاخص صنعت 66,466/5
شاخص50شرکت فعالتر 3,042/6
شاخص آزاد شناور 85,268/7
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,101
شاخص قیمت 50 شرکت 156,786/2
شاخص بازار اول 54,547/4
شاخص بازار دوم 168,159/9
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار