نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 95,912/5
شاخص صنعت 85,999/3
شاخص50شرکت فعالتر 4,029/9
شاخص آزاد شناور 102,606/6
شاخص 30 شرکت بزرگ 4,301/2
شاخص قیمت 50 شرکت 216,040/2
شاخص بازار اول 68,452/1
شاخص بازار دوم 202,536/6
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار