نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 81,585/3
شاخص صنعت 70,414/5
شاخص50شرکت فعالتر 3,169/9
شاخص آزاد شناور 90,021/4
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,247/4
شاخص قیمت 50 شرکت 167,043/6
شاخص بازار اول 57,086
شاخص بازار دوم 178,265/3
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار