نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 98,663/9
شاخص صنعت 87,360/4
شاخص50شرکت فعالتر 4,114/2
شاخص آزاد شناور 106,115
شاخص 30 شرکت بزرگ 4,337/2
شاخص قیمت 50 شرکت 217,323/5
شاخص بازار اول 70,155/2
شاخص بازار دوم 209,727/1
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار