نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 85,624/8
شاخص صنعت 74,579/2
شاخص50شرکت فعالتر 3,380/3
شاخص آزاد شناور 93,324/8
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,511/9
شاخص قیمت 50 شرکت 175,996/4
شاخص بازار اول 59,749/3
شاخص بازار دوم 187,985/3
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار