نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 188,551/9
شاخص صنعت 172,127/5
شاخص50شرکت فعالتر 8,326/1
شاخص آزاد شناور 200,597/1
شاخص 30 شرکت بزرگ 9,485
شاخص قیمت 50 شرکت 434,062/1
شاخص بازار اول 142,091/2
شاخص بازار دوم 360,230/3
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار