شماره حساب ها
# نام بانک نام شعبه کد شعبه نوع حساب شماره حساب شماره حساب شبا شماره کارت
1 سامان بورس کالا 864 جاری 849-40-1479999-1 IR09   0560   0849   0400   1479   9990   01
2 ملت بورس کالا 62117 جاری 5157154364 IR17   0120   0000   0000   5157   1543   64 6104-3379-0304-8591
 3 تجارت
ولیعصر
022
جاری
 97262284  IR43   0180   0000   0000   0097   2622   84