گزارش بازار
1396/3/1
1396/2/31
1396/2/30
1396/2/25
1396/2/24
1396/2/23
1396/2/19
1396/2/18
1396/2/17
در نماد خساپا هم صحبت از تعدیل_مثبت است هم صحبت از معامله بلوکی
1396/2/17